نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:22

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:22:55 برابر با 247,910 دویست و چهل و هفت هزار و نه صد و ده ریال قیمت یورو 297,850 دویست و نود و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 357,660 سیصد و پنجاه و هفت هزار و ششصد و شصت ریال