نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:12

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:12:51 برابر با 284,970 دویست و هشتاد و چهار هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت یورو 336,020 سیصد و سی و شش هزار وبیست ریال قیمت پوند 391,590 سیصد و نود و یک هزار و پانصد و نود ریال