نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:10

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:10:07 برابر با 269,960 دویست و شصت و نه هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 319,520 سیصد و نونزده هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 368,200 سیصد و شصت و هشت هزار و دویست ریال