نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:08:28 برابر با 275,570 دویست و هفتاد و پنج هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت یورو 323,420 سیصد و بیست و سه هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 378,610 سیصد و هفتاد و هشت هزار و ششصد و ده ریال https://talakar.com