نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:06:23 برابر با 257,820 دویست و پنجاه و هفت هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت یورو 311,650 سیصد و یازده هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت پوند 344,940 سیصد و چهل و چهار هزار و نه صد و چهل ریال