نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:06

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:06:48 برابر با 237,720 دویست و سی و هفت هزار و هفتصد و بیست ریال قیمت یورو 286,510 دویست و هشتاد و شش هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 329,670 سیصد و بیست و نه هزار و ششصد و هفتاد ریال