نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:05:04 برابر با 292,030 دویست و نود و دو  هزار وسی ریال قیمت یورو 342,020 سیصد و چهل و دو  هزار وبیست ریال قیمت پوند 381,440 سیصد و هشتاد و یک هزار و چهار صد و چهل ریال