نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:04:01 برابر با 258,510 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 317,440 سیصد و هفده هزار و چهار صد و چهل ریال قیمت پوند 356,090 سیصد و پنجاه و شش هزار ونود ریال