نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:04:16 برابر با 252,420 دویست و پنجاه و دو  هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت یورو 303,390 سیصد و سه هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 360,090 سیصد و شصت هزار ونود ریال