نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:03:05 برابر با 251,660 دویست و پنجاه و یک هزار و ششصد و شصت ریال قیمت یورو 304,843 سیصد و چهار هزار و هشت صد و چهل و سه ریال قیمت پوند 362,140 سیصد و شصت و دو  هزار و صد و چهل ریال