نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:02:00 برابر با 246,040 دویست و چهل و شش هزار وچهل ریال قیمت یورو 300,820 سیصد هزار و هشت صد و بیست ریال قیمت پوند 338,920 سیصد و سی و هشت هزار و نه صد و بیست ریال