نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:01:56 برابر با 258,950 دویست و پنجاه و هشت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت یورو 314,940 سیصد و چهارده هزار و نه صد و چهل ریال قیمت پوند 344,070 سیصد و چهل و چهار هزار وهفتاد ریال