نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:01:58 برابر با 241,435 دویست و چهل و یک هزار و چهار صد و سی و پنج ریال قیمت یورو 291,415 دویست و نود و یک هزار و چهار صد و پانزده ریال قیمت پوند 350,125 سیصد و پنجاه هزار و صد و بیست و پنج ریال