نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز چهارشنبه ساعت 14:00:27 برابر با 278,560 دویست و هفتاد و هشت هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 328,520 سیصد و بیست و هشت هزار و پانصد و بیست ریال قیمت پوند 375,920 سیصد و هفتاد و پنج هزار و نه صد و بیست ریال