نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:29

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:29:11 برابر با 241,790 دویست و چهل و یک هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 282,952 دویست و هشتاد و دو  هزار و نه صد و پنجاه و دو  ریال قیمت پوند 342,630 سیصد و چهل و دو  هزار و ششصد و سی ریال