نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:10

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:10:45 برابر با 272,780 دویست و هفتاد و دو  هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت یورو 312,510 سیصد و دوازده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 378,880 سیصد و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و هشتاد ریال