نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:05:05 برابر با 255,990 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 288,370 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و هفتاد ریال قیمت پوند 357,378 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و هفتاد و هشت ریال