نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:04

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:04:58 برابر با 250,510 دویست و پنجاه هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 295,093 دویست و نود و پنج هزار ونود و سه ریال قیمت پوند 349,200 سیصد و چهل و نه هزار و دویست ریال