نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:03:46 برابر با 278,990 دویست و هفتاد و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 321,899 سیصد و بیست و یک هزار و هشت صد و نود و نه ریال قیمت پوند 385,990 سیصد و هشتاد و پنج هزار و نه صد و نود ریال