نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:02

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:02:22 برابر با 255,890 دویست و پنجاه و پنج هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 294,900 دویست و نود و چهار هزار و نه صد ریال قیمت پوند 358,850 سیصد و پنجاه و هشت هزار و هشت صد و پنجاه ریال