نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:01

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:01:00 برابر با 247,290 دویست و چهل و هفت هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 294,780 دویست و نود و چهار هزار و هفتصد و هشتاد ریال قیمت پوند 346,130 سیصد و چهل و شش هزار و صد و سی ریال