نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:00:29 برابر با 243,990 دویست و چهل و سه هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 287,018 دویست و هشتاد و هفت هزار وهجده ریال قیمت پوند 345,680 سیصد و چهل و پنج هزار و ششصد و هشتاد ریال