نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:00:07 برابر با 277,590 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و نود ریال قیمت یورو 315,945 سیصد و پانزده هزار و نه صد و چهل و پنج ریال قیمت پوند 386,090 سیصد و هشتاد و شش هزار ونود ریال https://talakar.com