نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:00:38 برابر با 268,990 دویست و شصت و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 305,661 سیصد و پنج هزار و ششصد و شصت و یک ریال قیمت پوند 372,961 سیصد و هفتاد و دو  هزار و نه صد و شصت و یک ریال