نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 15:00:03 برابر با 246,210 دویست و چهل و شش هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 287,850 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 341,160 سیصد و چهل و یک هزار و صد و شصت ریال