نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:43

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:43:01 برابر با 251,680 دویست و پنجاه و یک هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 302,970 سیصد و دو  هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 364,000 سیصد و شصت و چهار هزار ریال