نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:26

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:26:21 برابر با 226,450 دویست و بیست و شش هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 274,387 دویست و هفتاد و چهار هزار و سیصد و هشتاد و هفت ریال قیمت پوند 320,090 سیصد و بیست هزار ونود ریال