نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:21

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:21:15 برابر با 257,020 دویست و پنجاه و هفت هزار وبیست ریال قیمت یورو 315,910 سیصد و پانزده هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 355,010 سیصد و پنجاه و پنج هزار وده ریال