نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:18

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:18:02 برابر با 268,500 دویست و شصت و هشت هزار و پانصد ریال قیمت یورو 317,640 سیصد و هفده هزار و ششصد و چهل ریال قیمت پوند 363,130 سیصد و شصت و سه هزار و صد و سی ریال