نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:15

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:15:38 برابر با 255,540 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 315,510 سیصد و پانزده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 348,980 سیصد و چهل و هشت هزار و نه صد و هشتاد ریال