نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:14:08 برابر با 258,620 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و بیست ریال قیمت یورو 315,550 سیصد و پانزده هزار و پانصد و پنجاه ریال قیمت پوند 346,560 سیصد و چهل و شش هزار و پانصد و شصت ریال