نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:08

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:08:57 برابر با 247,510 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 294,850 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 331,700 سیصد و سی و یک هزار و هفتصد ریال