نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:07:23 برابر با 256,230 دویست و پنجاه و شش هزار و دویست و سی ریال قیمت یورو 302,950 سیصد و دو  هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 347,280 سیصد و چهل و هفت هزار و دویست و هشتاد ریال