نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:07

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:07:40 برابر با 239,450 دویست و سی و نه هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت یورو 292,510 دویست و نود و دو  هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 328,150 سیصد و بیست و هشت هزار و صد و پنجاه ریال