نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:05

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:05:40 برابر با 255,044 دویست و پنجاه و پنج هزار وچهل و چهار ریال قیمت یورو 308,950 سیصد و هشت هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 351,170 سیصد و پنجاه و یک هزار و صد و هفتاد ریال