نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:04

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:04:38 برابر با 316,990 سیصد و شانزده هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 372,430 سیصد و هفتاد و دو  هزار و چهار صد و سی ریال قیمت پوند 416,000 چهار صد و شانزده هزار ریال