نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:02:03 برابر با 263,520 دویست و شصت و سه هزار و پانصد و بیست ریال قیمت یورو 308,970 سیصد و هشت هزار و نه صد و هفتاد ریال قیمت پوند 362,870 سیصد و شصت و دو  هزار و هشت صد و هفتاد ریال