نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:02

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:02:32 برابر با 260,740 دویست و شصت هزار و هفتصد و چهل ریال قیمت یورو 315,410 سیصد و پانزده هزار و چهار صد و ده ریال قیمت پوند 351,690 سیصد و پنجاه و یک هزار و ششصد و نود ریال