نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01:08 برابر با 277,530 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و سی ریال قیمت یورو 326,490 سیصد و بیست و شش هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 382,550 سیصد و هشتاد و دو  هزار و پانصد و پنجاه ریال