نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:01:17 برابر با 232,120 دویست و سی و دو  هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 280,950 دویست و هشتاد هزار و نه صد و پنجاه ریال قیمت پوند 326,710 سیصد و بیست و شش هزار و هفتصد و ده ریال