نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00:25 برابر با 292,490 دویست و نود و دو  هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 342,020 سیصد و چهل و دو  هزار وبیست ریال قیمت پوند 384,180 سیصد و هشتاد و چهار هزار و صد و هشتاد ریال