نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00:58 برابر با 275,210 دویست و هفتاد و پنج هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 322,490 سیصد و بیست و دو  هزار و چهار صد و نود ریال قیمت پوند 378,570 سیصد و هفتاد و هشت هزار و پانصد و هفتاد ریال https://talakar.com