نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00:23 برابر با 246,960 دویست و چهل و شش هزار و نه صد و شصت ریال قیمت یورو 299,450 دویست و نود و نه هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 359,640 سیصد و پنجاه و نه هزار و ششصد و چهل ریال