نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00:02 برابر با 237,470 دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد ریال قیمت یورو 285,510 دویست و هشتاد و پنج هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 327,860 سیصد و بیست و هفت هزار و هشت صد و شصت ریال