نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز پنجشنبه ساعت 14:00:41 برابر با 293,760 دویست و نود و سه هزار و هفتصد و شصت ریال قیمت یورو 347,450 سیصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 401,070 چهار صد و یک هزار وهفتاد ریال