نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:19

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:19:18 برابر با 268,750 دویست و شصت و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 315,020 سیصد و پانزده هزار وبیست ریال قیمت پوند 360,210 سیصد و شصت هزار و دویست و ده ریال