نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:05

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:05:08 برابر با 246,790 دویست و چهل و شش هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 287,800 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 341,810 سیصد و چهل و یک هزار و هشت صد و ده ریال