نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:04

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:04:06 برابر با 247,613 دویست و چهل و هفت هزار و ششصد و سیزده ریال قیمت یورو 288,770 دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و هفتاد ریال قیمت پوند 343,390 سیصد و چهل و سه هزار و سیصد و نود ریال