نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:03:44 برابر با 255,020 دویست و پنجاه و پنج هزار وبیست ریال قیمت یورو 294,750 دویست و نود و چهار هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت پوند 356,260 سیصد و پنجاه و شش هزار و دویست و شصت ریال