نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:03

نرخ دلار امروز شنبه ساعت 15:03:28 برابر با 265,490 دویست و شصت و پنج هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 304,020 سیصد و چهار هزار وبیست ریال قیمت پوند 370,700 سیصد و هفتاد هزار و هفتصد ریال